ALV 2020 19 juli

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 19 juli 2021 in de kantine aan de Bemelerweg 92 te Maastricht.
De aanvang is 20.00 uur.

Deze vergadering is de uitgestelde vergadering van 2020, de vergadering van 2021 zal medio oktober gehouden worden.

Alle leden worden uitgenodigd aanwezig te zijn op deze vergadering. Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid kan zijn/haar zoon of dochter vertegenwoordigen.
Degene die door dwingende omstandigheden verhinderd is dient zich af te melden bij het secretariaat en wel voor woensdag 15 juli 2021.

LET OP !! in het kader van de 1,5 m afstandsregel is het aantal deelnemers beperkt (max 30 – 35), daarom aanmelden bij de secretaris.

Voor de aanvang van de vergadering dient men de presentielijst te tekenen.

Agenda

 1. Opening.
 2. Speciaal woord van de voorzitter.
 3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2019.
 4.  Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2020.
  De notulen en het jaarverslag bedoeld onder punt 2 en 3 zullen niet meer ter vergadering worden voorgelezen, maar liggen op donderdag 15 juli 2020 van 19.00 tot 20.30 uur ter inzage in de bestuurskamer van het complex aan de Bemelerweg 92. Mocht U inzage willen en door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn dit op deze avonden te doen, dan kunt U contact opnemen met het secretariaat.
 5. Financieel verslag seizoen 2019-2020.
 6. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2019-2020.
 7. Verkiezing kascontrolecommissie seizoen 2020-2021.
 8. Exploitatiebegroting 2020 -2021.
 9. Verkiezing bestuur.
  Bestuursleden worden gekozen voor een periode van uiterlijk 2 jaar.
  Afgetreden bestuursleden zijn Stefan Viertel, Michel Ziesemer, Roel Peters, Patrick Cortenraede en Michiel Bemelmans.
  Michiel Bemelmans stelt zich herkiesbaar.
  Verkiesbaar als bestuurslid zijn Ben van Keulen, Marcel Andrien, Frans Thewissen en Franzl Kieszl
  Opgaven van nieuwe (tegen) kandidaat bestuursleden dienen uiterlijk 15 juli 2021 in het bezit te zijn van de secretaris. De schriftelijke opgaven moeten per kandidaat ondertekend zijn door vijftien leden.
 10. Voorstel wijziging verenigingsstatuten en contributiereglement.
 11. Mededelingen.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Met vriendelijke sportgroeten,
F. Thewissen
Secretaris a.i.
Bestuur vv Scharn