ALV 2020 online

In verband met de meest recente maatregelen rondom COVID-19 is het niet mogelijk om met een groot aantal mensen bij elkaar te komen.

We hebben overwogen om de vergadering weer uit te stellen, echter zijn er een aantal zaken, zoals begroting 2020-2021 en bekrachtiging aanstelling nieuw bestuur, die geen uitstel meer
kunnen hebben.
Daarom zal de algemene ledenvergadering 2020 worden aangepast en zullen we niet fysiek bij elkaar komen maar via een online verbinding vergaderen.

De datum blijft ongewijzigd: vrijdag 13 november 2020, aanvang: 20.00 uur

De online vergadering wordt gehouden door een door KNVB, NOC-NSF aanbevolen platform: https://online-alv.nl/
Op deze site kunt u een aantal video’s bekijken om goed voorbereid deel te nemen aan de vergadering: https://online-alv.nl/uitleg#

 • Video “Veilig inloggen”
 • Video “Meepraten in een chatfunctie”
 • Video “Je stem uitbrengen”

Om deel te nemen kunt u gebruik maken van een computer, tablet, laptop of zelfs smartphone allen met camera en e-mail toegang.

U kunt stemmen op voorstellen door het bestuur ingebracht en ideeën inbrengen of opmerkingen plaatsen via de chatfunctie.

U zult via de bij ons bekende mailadressen worden uitgenodigd om deel te nemen, een directe uitnodiging volgt nog middels een mail met link.
Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid kan zijn/haar zoon/dochter vertegenwoordigen.

Zoals gebruikelijk liggen de notulen van de algemene ledenvergadering 2019 en het jaarverslag van de secretaris ter inzage in de kantine op vrijdag 6 en maandag 9 november van 19.00 uur tot
20.00 uur. Mocht u verhinderd zijn en toch inzage willen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Om deze eerste online vergadering efficiënt te laten verlopen, verzoeken wij u vragen of voorstellen van tevoren aan ons via mail kenbaar te maken en wel voor 10 november 2020 op het
mailadres secretariaat@scharn.nl.

De notulen en uitslag van de stemmingen zullen na de vergadering op de website gepubliceerd worden.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot het online vergaderen, kunt u deze ook stellen via secretariaat@scharn.nl .

In deze bijzondere vergadering zullen we een aantal zaken bijzonder kort of zelfs niet behandelen, er zullen een aantal stemrondes plaats vinden.

Agenda

 1. Opening
 2. Woord van voorzitter
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2019, hiertoe opmerkingen vooraf in te sturen
 4. Jaarverslag van de secretaris
  Het Jaarverslag ligt ter inzage in de kantine op 6 en 9 november en zal later op de website gepubliceerd worden.
 5. Financieel Jaarverslag 2019-2020 door penningmeester
 6. Verslag kascontrole commissie, seizoen 2019 – 2020
  Stemronde 1 : Bestuur decharge verlenen middels goedkeuring financieel jaarverslag en rekening en verantwoording.
 7. Verkiezing kas controle commissie 2020 -2021
  • Stemronde 2 : Akkoord kandidaat 1
  • Stemronde 3 : Akkoord kandidaat 2
  • Stemronde 4 : Akkoord kandidaat 3
 8. Vaststelling exploitatiebegroting 2020 – 2021
  Stemronde 5 : Akkoord exploitatiebegroting 2020 – 2021
 9. Vaststelling van de contributie 2020 – 2021
  Stemronde 6 : Akkoord voorstel contributie niet te verhogen
 10. Verkiezing bestuursleden
  Opgave van tegenkandidaten dient voor 10 november 2020 dienen in het bezit te zijn van de secretaris, deze kandidaatstelling dient per kandidaat statutair ondersteund te worden door 15 meerderjarige leden. Naam, lidmaatschap nummer, adres gegevens en handtekeningen toevoegen.
  Aftredend is de heer M. Bemelmans en deze stelt zich herkiesbaar.
  Stemronde 7 : Herverkiezing de heer M. Bemelmans
  • Stemronde 8 : De heer Ben van Keulen
  • Stemronde 9 : De heer Marcel Andrien
  • Stemronde 10 : Mevrouw Tineke ‘t Lam
  • Stemronde 11 : Mevrouw Annelies Linssen
  • Stemronde 12 : De heer Fränzl Kieszl
 11. Voorstel wijziging verenigingsstatuten
 12. Voorstel contributiereglement
  Dit wordt u afzonderlijk toegestuurd en zal tijdens de vergadering gedeeld worden.
  • Stemronde 13 : Akkoord contributie reglement
 13. Rondvraag, er zal geen rondvraag worden gehouden.

Wij danken hierbij de bestuursleden Frijns, Ziesemer, Viertel en Peters voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Met sportieve groet,
Bestuur vv Scharn