Eus Mathsje

In Memoriam Math Jamin

1-11-1952               22-04-2020

 

Veurige week vroog ùn, door miech zier gewaardeert bestuurslìd, aon miech òf iech ùn stökske kòs sjrieve tèr naogedàgtenìs vaan diech.

Èn ès mènneke oet ùt zèllefde stàdsdeil vaan Mestreech ìs dàt netuurlùk vaanzèllefsprekent daan.

Getròffe ès de blìksem wie iech ùt Èppke vaan Erica kreeg ùm häör te bèlle, ùmtôt iech zjùs door miene zoon òp de huugte waors gebràg vaan ùt versjrìkkelukke nuijts dat uuch getròffe hàt.

Wee kòs diech neet bìnne Sjaan, de maan, jäögleijer en later leijer vaan ùs twiede èlleftàl, dee  àltied mèt zien blauw tèske roont leep, neet vaan de voetbàlboont mèr vaan de zwùmboont, diene aandere groete hobby.

Mathsje zaogste miestàl saame mèt zien vröwke Erica aon zien zeij, zeker de lètste jaore, wie heer àl door die aander krènkte Parkinson getròffe waor èn ùt steeds meujeluker veur häöm gìng, mèr tòg altied vaan de pàrteij wôw zien. Oug beveurbeelt beij de Girls Cup ùm oet te hèllepe àgter de kàssa, vaanzèllefsprekent mèt zien Sjàtsje.

Vaan de pàrteij zien, dàt waor oug beij ùs aander gezamelukke pàssie zoe, naomelùk de vàstelaovend boe veer ùs oug tegekwoume èn daan ùt veurlètste droonke jao.

Làng höbste neet maage genete vaan ùt nuijj stèkske ìn verpleeghoes Larisa aon de Polvertorestraot boeste vaanaof miert ìngetròkke waors èn boeste diech zoe òp verheugs hàts, zoe lèkker ìn dien geleefde bìnnestad.

In ùt tèllefoonsje mèt Erica kwoum oug oonder de aondàg ùt aofsjeit vaan diech òp eus zoe geleef clùpke, helaas kòs dàt veur diech neet door dees lèstige tied .

Veer höbbe aofgesprooke dàt òp ùn later tiedstìp, ès àlles weer ùn bìtsje nòrmaal ìs en ùt weer maag, dàt àlsnòg te doen.

Noe zìt iech heij, tèrweijl iech dìt stök aon ùt sjrieve bìn òp doejehèrdeenkìng boe àlles ìn stèlte geit èn miech besèf dàt ùt noets mie ùtzèllefde weurt zoonder diech!

Veer zàlle weijer moote, dàt geit àltied zoe, mèr diech zàls àltied ìn eus gedàgte zien en blieve.

Jaomergenòg kreeg iech ùt beriech vaan de ierehaag te laat door, aanders waors iech d’r zeker beijj gewees.

Diech bìs ìnderdaad mèt goud neet te betaole!

Mathsje, bedaank tôt veer diech höbbe maage kìnne, adieu vrùnt.

Mestreech, 4 mei 2020, doejehèrdeenkìng, mèh veur ùs veuràl de hèrdeenkìng aon Math Jamin.