Hierbij nodigt het hoofdbestuur van vv Scharn alle leden uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 25 oktober 2019 in de kantine aan de Bemelerweg 92 te Maastricht. De aanvang is 20.00 uur.

Alle leden worden uitgenodigd aanwezig te zijn op deze vergadering.
Iedere ouder/verzorger van een jeugdlid kan zijn/haar zoon of dochter vertegenwoordigen.
Degene die door dwingende omstandigheden verhinderd is dient zich af te melden bij het secretariaat en wel voor woensdag 21 oktober 2019.

Voor de aanvang van de vergadering dient men de presentielijst te tekenen.

Agenda

 1. Opening
 2. Speciaal woord van de voorzitter over de eindigheid van het voorzitterschap
 3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 05 oktober 2018
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019
  De notulen en het jaarverslag bedoeld onder punt 3 en 4 zullen niet meer ter vergadering worden voorgelezen, maar liggen op dinsdag 22 en donderdag 24 oktober 2019 van 19.30 tot 20.30 uur ter inzage in de bestuurskamer van het sportcomplex aan de Bemelerweg 92.
  Mocht U inzage willen en door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn dit op deze avonden te doen, dan kunt U contact opnemen met het secretariaat.
 5. Financieel verslag seizoen 2018-2019
 6. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2018-2019
 7. Verkiezing kascontrolecommissie seizoen 2019-2020
 8. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2019-2020
 9. Verkiezing bestuur
  Bestuursleden worden gekozen voor een periode van uiterlijk 2 jaar.
  Afgetreden bestuurslid is de heer Bjorn Flos.
  Aftredend bestuurslid is de heer Wubbo Mulder. Deze is niet herkiesbaar.
  Dit jaar aftredende bestuursleden zijn de heren Patrick Cortenraede, Cheng Vermanen, Stephan Viertel, François Frijns en Michel Ziesemer. Deze heren zijn allen herkiesbaar.
  Opgaven van nieuwe (tegen-) kandidaat bestuursleden dienen uiterlijk 21 oktober 2019 in het bezit te zijn van de secretaris. De schriftelijke opgaven moeten per kandidaat ondertekend zijn door vijftien leden.
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Klik hier voor de uitnodiging in PDF-formaat.